Lees verder

Aves ontwikkelt!

Lees verder

voorwoord

Aves ontwikkelt

In de grote-mensen-wereld ben ik voorzitter van een sportvereniging. Daar was ik laatst om fluitjes uit te reiken aan spelers, coaches en trainers die waren geslaagd voor het scheidsrechtersexamen. Een van de vaders had alle vragen goed beantwoord. Zijn dochter geloofde haar oren niet. “Had hij 0 fout???" vroeg ze ontzet. “Maar dat KAN helemaal niet… hij is al 50!”. Tja meiske, weer wat geleerd: je bent nooit te oud om te leren en als je je maar blijft ontwikkelen, kun je nog ver komen.

Jos Timmermans
Lid College van Bestuur

Leo Breukel
Voorzitter College van Bestuur

Aves

ouders

TALENTONTWIKKELING DOEN WE SAMEN MET OUDERS

Een basisschool is er natuurlijk voor de kinderen. Maar we kunnen geen dag zonder de inbreng, het enthousiasme en de betrokkenheid van ouders. Samen zorgen we ervoor dat hun kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Samen verantwoordelijk

Meedenken, meepraten en meedoen… op een Aves school geven we ouders alle ruimte. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. Daarom bieden we volop inspraak en staan we altijd open voor positieve kritiek, suggesties en verbetervoorstellen. Want wij willen graag dat ouders zich net zo thuis voelen op onze scholen als hun kinderen.

Een steentje bijdragen

Bij Aves kunnen ouders op verschillende manieren een steentje bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs en de sfeer op de scholen. In de medezeggenschapsraad of de schooladviescommissie bijvoorbeeld. Of in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. En voor wie graag iets met de leerlingen onderneemt en het leuk vindt om actief aan de slag te gaan op school, zijn er de activiteitenverenigingen.

Samen met ouders zorgen we ervoor dat de talenten van hun kinderen echt vleugels krijgen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad O/L OB/RK Functie
Mevr. A. Wijnands Lkr. RK Voorzitter
Mevr. I. Heida Lkr. OB Vice-voorzitter
Mevr. M. de Jong Lkr. OB Lid
Mevr. B. Kaptein Ouder OB Lid
Dhr. R. Heeringa Ouder OB Lid
Dhr. J. Ouderling Ouder RK Lid
Mevr. S. Zuidema Ouder RK Lid
Dhr. A. Aukes Lkr. RK Lid

Aves

medewerkers

ALS MEDEWERKERS ZICH ONTPLOOIEN, BLOEIEN DE KINDEREN

Lesgeven is een prachtig vak. Geen dag is hetzelfde en je moet best stevig in je schoenen staan om talent echt vleugels te kunnen geven. Onze leerkrachten maken daar graag een feestje van. Want naar school gaan, moet vooral heel leuk zijn!

Beoordeling directeuren

Goede leerkrachten blijven zichzelf ontwikkelen. Aves maakt daar serieus werk van. Zo heeft Theo Oosterveld, de nieuwe adviseur Onderwijs voor het CvB, binnen zijn Masterstudie het onderwerp ‘Beoordelen van directeuren’ als onderzoeksopdracht op zich genomen. In januari 2017 zijn de eerste vier schooldirecteuren beoordeeld in het kader van een pilot.

Opleiden in de school (OIS)

De uitslag van de tweejaarlijkse Integron-enquête over Opleiden in de school (OIS) is voor Aves gunstig. De kwaliteitsbeleving- en waardering over OIS is binnen Aves gestegen van 79% in 2014 naar 85% in 2016. De opleidingsscholen zijn tevreden met hoe het tot nu toe gaat.

Bij Aves werken jong en oud samen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat talentontwikkeling

centraal stelt.

 

Personeelsgegevens

Bij Aves werkten in 2016 237 fte. Vrouwen zijn bij Aves veruit in de meerderheid (85,5%). De 237 fte zijn als volgt verdeeld per leeftijdscategorie:

 

Gem fte incl. bapo 2012 2013 2014 2015 2016
0 t/m 24 14 9 4 3 8
25 t/m 34 67 68 69 68 72
35 t/m 44 45 48 50 52 55
45 t/m 54 51 48 44 43 45
55 t/m 65 63 64 60 60 54
65+ 3 1 3
Totaal 240 237 230 227 237

Vaste flexleraren

Omdat de vervangingskosten wegens ziekte hoog zijn, heeft Aves in 2016 een groter aantal werknemers op reguliere formatie aangesteld in de vorm van ‘vaste flexleraren’. Deze – meestal startende – leraren krijgen een minimumaanstelling aangeboden waarbij ze in de eerste periode veelal op langdurige inval worden ingezet. In deze periode wordt bij hen ook een assessment afgenomen om te beoordelen of ze een mogelijk blijvende aanstelling bij Aves kunnen krijgen.

60+ regeling

Vanaf 2014 hanteert Aves de 60+ regeling. Deze regeling voorziet in een extraatje voor werknemers van boven de 60 jaar die besluiten om eerder van hun pensioen te genieten. Daarnaast biedt deze regeling kansen voor jonge leraren die op zoek zijn naar een baan bij Aves.

Personeelsopbouw

Personeelsmutaties in 2016 zorgden voor een meer stabiel beeld in de leeftijdsopbouw van de stichting. De mutaties in 2016 hebben ervoor gezorgd dat de gemiddelde loonkosten per fte zijn gedaald.

Aves

identiteit

DE IDENTITEIT VAN ELKE SCHOOL IS CONTINU IN ONTWIKKELING

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Er zijn katholieke, openbare, oecumenische en samenwerkingsscholen die hun identiteit elk op een eigen manier vormgeven en ontwikkelen.

Identiteitscommissie

Twee commissies adviseren Aves over de identiteit van de verschillende scholen. Toch werken beide commissies als één commissie samen, omdat ze de identiteitsbehartiging als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien. Naast openbare, katholieke en oecumenische scholen kent Aves immers ook samenwerkingsscholen op basis van twee of (soms) zelfs drie identiteiten. In 2016 bezocht de identiteitscommissie de nieuwe samenwerkingsscholen De Sprang in Tollebeek  en Fondali in Creil. Door scholen te bezoeken krijgt de commissie een beeld hoe er vorm wordt gegeven aan de identiteit van de school.

Lessen Leren Leven

Voor het komend schooljaar wil Aves dat de leerkrachten van alle openbare en (een deel van) de samenwerkingsscholen gaan werken met lessen ‘Leren Leven’. Deze lessen levensbeschouwing, die in eigen huis zijn ontwikkeld, worden al op een groot aantal Aves scholen als pilot gegeven.

Concrete plannen voor 2017

  • Per 1 augustus 2017 is op alle Aves scholen identiteitsbegeleiding een vast onderdeel van het jaarlijks scholingsprogramma voor teams.
  • Per 1 augustus 2017 is binnen het onderwijsprogramma van elke groep op alle scholen tijd ingeruimd voor identiteitsgebonden onderwijsactiviteiten in de klas, gegeven door de eigen groepsleerkracht.
  • Per 1 december 2017 geeft 90% van de ouders van leerlingen op openbare en samenwerkingsscholen aan dat zij tevreden zijn met de nieuwe aanpak van de identiteitslessen binnen openbare- en samenwerkingsscholen van Aves.

Door scholen te bezoeken krijgt de identiteitscommissie een beeld hoe er intern en extern vorm wordt gegeven aan de identiteit van de school.

Aves steunt goede doelen

Aves is maatschappelijk betrokken. Daarom geven we jaarlijks € 1,- per leerling aan verschillende maatschappelijke doelen in de regio waar we actief zijn. Het gaat dan om ongeveer € 3.000,- per jaar. Deze financiële gift staat los van de talloze acties voor goede doelen die de scholen zelf uitvoeren. Aves sponsort vooral doelen die met kinderen te maken hebben. Zo sponorden we afgelopen jaar Kinderboerderij Emmelerbos, Het Bosbad en Stichting Leergeld.

Aves

onderwijs

SAMEN NAAR SCHOOL, DAAR LEER JE PAS ECHT VAN

Bij Aves is elk kind welkom. Of je nu hoogbegaafd bent of wel wat extra aandacht kunt gebruiken. En of je nu uit een dorp, de stad of uit een ander land komt. Het is juist uitdagend om met veel verschillende kinderen samen naar school te gaan. Daar leer je pas echt van!

Ontwikkeling Schakelklas

Tot 1 januari 2016 was de Schakelklas voor nog niet-Nederlands sprekende kinderen gevestigd in de Wissel op het asielzoekerscentrum in Emmeloord. Door de toename van het aantal vluchtelingen en de wens om de Schakelklas centraler en juist buiten het AZC te situeren, is in overleg met de gemeente Noordoostpolder gekozen voor de vestiging van de Schakelklas in Emmeloord-West. In de afgelopen jaren werd de Schakelklas door steeds meer leerlingen bezocht.

2011-2012:                    14 leerlingen

2012-2013:                    10 leerlingen

2013-2014:                    11 leerlingen

2014-2015:                    17 leerlingen

2015-2016:                    21 leerlingen

De Wissel

Ondanks de snelle groei van De Wissel en de voortdurende wisseling in leerlingenstromen hield De Wissel zijn kwaliteit op niveau. Het inspectiebezoek in maart 2016 wees uit dat de kwaliteit, ondanks de grote groei, versterkt is waardoor de directie van de Wissel de school in 2016 heeft opgegeven voor het traject Excellente Scholen. Ook de Ark, de oecumenische school in Espel, heeft zich met haar bijzondere onderwijsconcept voor dit traject aangemeld. Daarnaast heeft De Wissel in 2016 drie nieuwe azc scholen geadopteerd. Met deze nieuwe, nog te starten scholen deelt De Wissel zijn kennis en expertise. Ook zijn er meerdere bezoeken van scholen buiten de stichting op De Wissel geweest om kennis te delen. Tot slot is er een aantal workshops gegeven voor ib-ers buiten de stichting, om te delen hoe onderwijs aan nieuwkomers binnen de scholen kan worden vormgegeven.

 Aves Academie

Net als de kinderen, gaan ook onze medewerkers naar school. Per medewerker van Aves gaven we in 2016 € 913,- uit aan scholing. Per augustus 2017 zal het aanbod in de Aves Academie passender worden gemaakt bij de hogere ambities van diepere lagen leren: Laag 1. scholing – Laag 2. gedragsverandering – Laag 3. verandering van overtuigingen.

De kwaliteit van ons onderwijs ontwikkelt zich continu. Daar investeren we graag volop tijd, geld en enthousiasme in.

Overgang PO-VO

We willen de overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarvoor hebben we de leerlingvolgsystemen van de PO-scholen en de VO-scholen gekoppeld via het computerprogramma OSO. Daarmee zijn de leerling-dossiers van leerlingen uit groep 8 digitaal overgedragen. De groep scholen die OSO gebruikt, wordt conform planning steeds groter. De meeste invoeringshobbels zijn genomen. In 2018 zullen alle Aves scholen OSO gebruiken voor de overdracht van de dossiers van groep 8 leerlingen.

Innovatiebudget

Innovatie vinden we belangrijk bij Aves. Daarom hebben we een innovatiebudget in het leven geroepen waarmee scholen vernieuwende onderwijsideeën kunnen financieren. In 2016 is een bedrag van € 32.110,- ingezet. De Driesprong en de Albert Schweitzer hielden tijdens de jaarvergadering van de GMR een presentatie over de tussenresultaten van hun projecten, gefinancierd vanuit het innovatiebudget. In ‘Vleugels’ is er diverse malen aandacht aan dit onderwerp besteed.

Hope ontwikkelt onderwijs in Peru

Zaterdag 8 oktober 2016 vierden Walter Meekes en de vele vrijwilligers van de Stichting Hope hun 25 jarig bestaan in Zutphen. Voor Walter Meekes begon het in 1991 in het Peruviaanse indianendorp Cusco met het openen van een gaarkeuken. En ook nu nog is hij nauw betrokken bij de uitvoering van projecten om de inheemse indiaanse bevolking te ondersteunen. Zo initieerde hij samen met het Ministerie van Onderwijs het programma Tenura, dat zorgt voor een betere aansluiting van de kleuterschool (3-5 jaar) naar de lagere school (6-12 jaar). Ook is er een onderwijsprogramma opgesteld voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. Project Tenura werd mede mogelijk gemaakt dankzij een donatie van Stichting Aves. Het is één van de vele initiatieven die wij graag ondersteunen om ook de talenten van kinderen in andere landen te ontwikkelen.

Aves

missie en visie

EEN EIGEN VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN IEDERS TALENTEN

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Ouders en kinderen kunnen daardoor altijd dichtbij huis kiezen voor een school die aansluit bij hun levensbeschouwing.

Met respect voor eigenheid

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit.’ Vanuit die gedachte maken de scholen van Aves werk van het ontwikkelen van elk kind. En natuurlijk ook van talentontwikkeling bij leerkrachten en management. Dit doet Aves op een sprankelende, eigentijdse, verbindende en evenwichtige wijze. Met een open blik naar de maatschappij en met respect voor de eigenheid van kinderen, ouders en leerkrachten.

Aves geeft talent vleugels

Aves betekent ‘Klasse der Vogels’. Een metafoor die goed bij ons past. De vogel behoudt het overzicht en is zorgzaam. Zij bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong, leert hen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid. Aves geeft talent echt vleugels.

Aves betekent ‘Klasse der Vogels’. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong, leert hen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid.

 

De kernwaarden van Aves

Aves biedt verscheidenheid

Aves vindt keuze belangrijk. Op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Daarom zorgen we ervoor dat elk kind in de buurt het onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past.

Aves is sprankelend

Aves daagt leerkrachten uit het beste van zichzelf te geven en te leren van elkaar. ‘Leren met lef’ staat centraal en alle medewerkers ‘doen’ met hun hart. Die passie stimuleert leerlingen.

Aves verbindt

De scholen van Aves zijn prettige locaties waar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarnaast is de school ook een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen.

Aves ontwikkelt talent

Talenten vind je overal en op elk gebied. In de klas en ervoor. In het management en bestuurlijk. Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling door leer – kracht.

Aves is evenwichtig

Door bovenschools samen te werken, kunnen alle Aves-school excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit.

Aves

organisatie

DE AVES ORGANISATIE IS CONTINU IN ONTWIKKELING

Het gaat Aves al zes jaar voor de wind als bovenschoolse stichting voor 23 basisscholen. Met dank aan de continue ontwikkeling die onze medewerkers doormaken en de prettige manier waarop we met en voor elkaar werken.

Open, eerlijk en respectvol

Iedereen bij Aves deelt dezelfde ambitie: we willen het talent van onze leerlingen en onze medewerkers vleugels geven. Dat kan alleen als je op een open, eerlijke en respectvolle wijze met elkaar samenwerkt. Onze organisatiestructuur staat daar garant voor.

Heldere organisatiestructuur

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan en belast met het toezicht op het College van Bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van Aves. Op de scholen zelf zijn de schooldirecteuren verantwoordelijk voor het doorvoeren van het beleid en het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en het team. Daarnaast zijn er binnen Aves verschillende commissies en overlegstructuren, die de organisatie ondersteunen en adviseren. Denk daarbij aan de Identiteitscommissies, het directeurenberaad en het bestuurskantoor. Externe ondersteuning komt vooral vanuit ’t Onderwijsbureau Meppel.

Samen werken met elkaar en voor elkaar, bij Aves heeft iedereen dezelfde ambitie.

Organogram

Avesorganogram

 

Raad van Toezicht Functie

Dhr. E. Rijnders

Voorzitter

Mw. J. Kets-Vroegop

Vice-voorzitter

Dhr. G. de Bruin

Lid

Dhr. C. Tolsma

Lid

Dhr. N. Strolenberg

Lid

Dhr. F. Zeilstra

Lid

 

College van Bestuur Functie

Dhr. L. Breukel

Voorzitter

Dhr. J. Timmermans

Lid

 

Avesdag – Welke leraar wil jij zijn?

Dit jaar vond de Aves-scholingsdag plaats op dinsdag 17 mei, in ‘t Voorhuys te Emmeloord. De dag stond in het teken van de leerkracht met als thema: ‘Welke leraar wil jij zijn?’ Tijdens de dag werd er gesproken over de ontwikkeling van talentvolle leerkrachten binnen Aves. Zo pleitte Marcel van Herpen voor de noodzaak van een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en kind als voorwaarde voor leren. ‘Laat zien wie jij bent als leraar en zie ook alle kinderen’. Simone van der Mark brak een lans voor de menselijke kant in de leerkracht, die eigenlijk een kind wil omarmen en meeneemt op de reis door de schoolloopbaan. Als afsluiting vatte oud-gymleraar en cabaretier Peter Heerschop de dag op een geheel eigen en humoristische wijze samen. Al met al was het een inspirerende dag die inzicht gaf in hoe persoonlijk ons onderwijs kan zijn en ook is.

Aves

huisvesting

DE SCHOLEN VAN AVES: LEVENDIG, FRAAI EN DUURZAAM

Scholen worden steeds vaker onderdeel van een Kindcentrum, waar niet alleen les wordt gegeven, maar ook externe samenwerkingspartners hun diensten aanbieden. Daardoor worden het levendige gebouwen waar altijd wel wat te doen is.

Zonnepanelen

In 2017 starten we met het plaatsen van zonnepanelen op de Ark te Espel en de Zevensprong te Emmeloord. Wellicht zijn er meerdere scholen waarop panelen kunnen worden geplaatst. Nadere analyse vindt plaats in 2017.

Uitbreiding SWS De Sprang

In Tollebeek zijn per augustus 2015 de Mariaschool en de Minderhoudschool samen gegaan onder de naam SWS De Sprang. Het gebouw aan de Fazantendrift is in 2015 uitgebouwd met één extra lokaal en is in 2016 volledig in gebruik genomen. Het gebouw aan de Nimrodstraat werd in 2016 overgedragen aan de gemeente.

Uitbreiding SWS De Fladderiep

In 2016 is uiteindelijk toch geld toegezegd door de gemeente om het gebouw van de voormalige Lichtwachter uit te breiden. Het gebouw van de voormalige Pionier kan daardoor worden afgestoten en afgebroken. De planning en het aantrekken van een architect zijn in 2016 afgerond. De aanbesteding wordt in voorjaar 2017 verwacht.

MFA Rutten

In 2016 is er veel vergaderd om te komen tot een Multifunctionele accommodatie (MFA) in Rutten. Deze accommodaties zijn in feite Kindcentra, aangevuld met externe partners, zoals sportverenigingen. De ontwikkelingen in Rutten kosten veel tijd. Dorpsbelang Rutten zet in op één groot MFA. De besluitvorming bij de gemeente lijkt voorjaar 2017 rond te komen.

 

Van school naar multifunctioneel gebouw, onze locaties maken een duurzame ontwikkeling door.

Positieve Visitatierapportage van de PO-Raad

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Een krachtig schoolbestuur schept de juiste condities voor scholen en stimuleert dat schoolleiders en leraren hun professionaliteit verder ontwikkelen. De bestuurlijke kwaliteit van basisscholen wordt door de PO-Raad gemonitord met behulp van een jaarlijkse visitatie, die is gericht op de verdere professionalisering van het bestuurlijk handelen. Met als hoofdonderwerpen bestuurlijke opgaven, uitoefening van de bestuurlijke taak, inzet van het bestuurlijk vermogen en invulling van sturing en governance. De bestuurlijke visitatie begint met een zelfevaluatie van het schoolbestuur. Vervolgens kijkt de visitatiecommissie, met collega-bestuurders, een onafhankelijke voorzitter en secretaris, naar de keuzes en ontwikkelingen van de organisatie. De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat Aves heel expliciet is over identiteit: van de overkoepelende visie tot hoe dit is vormgegeven in de klas. Zij is positief over de samenwerking die wordt gezocht met landelijke netwerken en dienstencentra en over de gedegen aanpak en concrete afspraken met betrekking tot begeleiding voor schoolteams. Daarnaast ziet de commissie dat het bestuur is gestart met zichzelf verder uit te dagen. Zij moedigt het bestuur aan om daarbij nog meer over de eigen grenzen heen te durven kijken, structureel een externe kritische blik te betrekken en zorg te dragen voor een sterke doorvertaling van de onderwijsvisie in haar beleid op het gebied van professionalisering, schoolontwikkeling en innovatie. Tot slot concludeert de commissie dat mensen trots zijn om voor Aves te werken en dat er veel vertrouwen in de organisatie is. De commissie heeft waardering voor de goede basis die Aves heeft gelegd, waardoor er ruimte is om verder te verdiepen.

Aves

financieel

IEDER JAAR EEN BEETJE BETER

In de zes jaar dat Aves nu bestaat hebben we een gezonde financiële basis gelegd waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. De lasten stijgen iets, maar daar tegenover staat ook een groei van de baten.

Kengetallen

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van Aves zijn liquiditeit, solvabiliteit, kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen.

  • De liquiditeit geeft aan in hoeverre Aves in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen.
  • De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen te voldoen.
  • De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.
  • Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om onverwachte risico’s met een financiële impact op te vangen.

We staan er goed voor

De financiële positie van de stichting is ten opzichte van 2015 verder verbeterd. De liquiditeit en de solvabiliteit zijn gestegen, door een toename van de liquide middelen en een toename van het eigen vermogen. De kapitalisatiefactor is toegenomen door een toename van het totale vermogen. Het weerstandsvermogen is gedaald door een grote toename van de rijksbijdragen. Gezien de ontwikkeling van de kengetallen, kan gesteld worden dat Aves er financieel gezien goed voor staat en in staat is om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Ook financieel ontwikkelt Aves zich voorspoedig. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Exploitatieresultaat

Baten

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

Rijksbijdrage OC en W

19.371.841

17.741.618

18.274.963

Overige Overheids-
bijdragen

161.617

235.102

               161.141

Overige Baten

615.881

289.499

               598.196

Totale Baten

20.149.339

18.266.219

         19.034.300

Lasten

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

Personele Lasten

15.256.498

15.139.490

         15.107.195

Afschrijvingslasten

572.753

577.247

               583.604

Huisvestingslasten

1.290.827

1.183.040

               1.430.846

Overige Lasten

1.674.355

1.618.152

           1.552.341

Totale Lasten

18.794.433

18.517.930

         18.673.986

Resultaat

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

Saldo Baten en Lasten

1.354.906

251.711-

360.314

Financiële Baten en Lasten

29.918

85.160

62.475

Buitengewone Baten en Lasten

0

0

0

Netto Exploitatieresultaat

1.384.824

166.551-

422.788

 

Er is een positief exploitatieresultaat over 2016 gerealiseerd van € 1.384.824.

Vermogenspositie

2013

2014

2015

2016

Liquiditeit

2,75

3,64

3,29

4,22

Solvabiliteit

75,3%

77,8%

75,9%

80,9%

Kapitalisatiefactor

56,2%

58,1%

59,2%

61,0%

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen

51,0%

52,9%

54,4%

56,6%

Weerstandsvermogen

23,39%

27,35%

23,87%

31,10%

Balansresultaat

Activa

2016

2015

Vaste activa
Materiële vaste activa € 4.202.133 € 3.640.741
Financiële activa € 2.657.799 € 2.154.366
Vlottende activa
Vorderingen € 1.104.070 € 1.773.946
Liquide middelen € 4.672.194 € 4.070.883
Totaal activa € 12.636.196 € 11.639.936
Passiva

2016

2015

Eigen vermogen € 10.219.787 € 8.834.961
Voorzieningen € 1.046.184 € 1.001.367
Kortlopende schulden € 1.370.225 € 1.803.608
Totaal passiva € 12.636.196 € 11.639.936

 

Aves

scholen

DE AVES-SCHOLEN

Aves is een bovenschoolse stichting voor 23 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Noordoostpolder, de gemeente Kampen en de gemeente Steenwijkerland. Aves heeft openbare, katholieke, oecumenische en samenwerkingsscholen.

Scholen Plaats Directeur
SWS De Fladderiep Kraggenburg Mevr. Anne-Marie van Fraeijenhove
Rkbs De Horizon Ens Dhr. Fred Lübbers
Kbs Mariabasisschool Marknesse Dhr. Dick Bakker
SWS Titus Brandsmaschool Nagele Mevr. Paulien Elshof
SWS Fondali Creil Dhr. Theo Oosterveld
Kbs Dr. Schaepmanschool Kampen Dhr. Louis Braakhuis (tot 1-9-2016)
Mevr. Marleen Aalberts (m.i.v. 1-8-2016)
Kbs St. Martinusschool Vollenhove Mevr. Marleen Aalberts (tot 1-8-2016)
Mevr. Jeanette Masteling (m.i.v. 1-8-2016)
Oec. bs De Ark Espel Mevr. Tineke Bruin
Kbs Mgr. Zwijsenschool Kampen Dhr. Peter Krijgsman
Kbs Albert Schweitzer Emmeloord Mevr. Coby van der Meulen
Kbs St. Josephschool Emmeloord Mevr. Margret Omtzigt
SWS  Paulusschool Rutten Mevr. Truus Vegterlo
SWS De Wending Bant Mevr. Ella v. Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
OBS De Carrousel Emmeloord Dhr.  Klaas Hadderingh (tot 1-8-2016)
Dhr. Alex Blei (m.i.v. 1-8-2016)
OBS Roderik van Voorst Emmeloord Mevr. Heleen Wijnhoud (per 1-8-2015)
OBS De Keerkring Emmeloord Dhr. Jan Adema (tot 1-11-2016)
Waarn. dir. Dhr. Klaas Hadderingh (m.i.v. 1-8-2016)
OJS De Zevensprong Emmeloord Dhr. Auke Swart (tot 1-10-2016)
Dhr. Robert Lindeboom (m.i.v. 1-12-2016)
ODS Windkracht 10 Emmeloord Mevr. Vivian Tevreden (tot 1-8-2016)
Dhr. Marcel Tuinstra (m.i.v. 1-8-2016)
OBS De Regenboog Ens Mevr. Henriëtte Wentink
SWS De Klipper Luttelgeest Mevr. Monique den Dekker
OBS De Driesprong Marknesse Mevr. Vivian Tevreden (tot 1-6-2016)
Mevr. Inge Weijs (m.i.v. 1-8-2016)
AZS De Wissel Luttelgeest Mevr. Ella v.Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
SWS De Sprang Tollebeek Mevr. Aleida de Leeuw

 

Een Veer voor Herman Snelder

De wisseltrofee De Veer ging dit jaar naar Herman Snelder, adviseur College van Bestuur. De Veer wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor de Stichting Aves. Voorzitter Leo Breukel prees Herman Snelder voor zijn inzet op het gebied van de zorg, het expertisecentrum, het scholingsaanbod voor teams en leerkrachten in de Aves Academie en de identiteit. Naast de trofee ontving Herman ook een bedrag van € 1.000,-, te schenken aan een goed doel. De conciërges, die de Veer in 2015 ontvingen, hebben de cheque overhandigd aan Hanjo IJkhout, beheerder van de kinderboerderij Cantecleer in Kampen.

Aves